Ισοζύγιο Γάλακτος

Αριθμός
Περιγραφή
Κείμενο
         
 
ΚΥΑ 838/51008 (ΦΕΚ 964 Β' 21/03/2019)
Μέτρα Ελέγχου της αγοράς του γάλακτος
 
         
         
 
ΦΕΚ 2257-20/10/15, ΥΑ1678111284
Λεπτομέρειες εφαρμογής της υπ’ αριθμ. 175180/2011 κοινής υπουργικής απόφασης και ρυθμίσεις σχετικά με τη διαδικτυακή σύνδεση επιχειρήσεων του γαλακτοκομικού τομέα στο πληροφοριακό σύστημα ΑΡΤΕΜΙΣ.
 
         
         
 
Νόμος 4186 Άρθρο 54
Καταβολή ειδικής εισφοράς στο γάλα (Αντικατάσταση άρθρου 13 του ν.3698/2008
 
         
         
 
ΚΥΑ 175180 (ΦΕΚ 1721 2-8-2011)
Αντικατάσταση της ΚΥΑ 296113/2006 (ΦΕΚ 1414)
 
         
         
 
ΥΑ 312900 (ΦΕΚ 1670 14-08-2009)
Καθορισμός της διαδικασίας καταβολής και είσπραξης της εισφοράς για το γάλα και τα προϊόντα γάλα. κτος που προέρχονται από χώρες της ευρωπαϊκής ένωσης ή τρίτες χώρες βάσει του άρθρου 13 παρ. 3 του ν. 3698/2008.
 
         
         
 
ΥΑ 342050 (ΦΕΚ 2443Β 31-12-2007)
Λεπτομέρειες εφαρμογής της υπ' αριθμ. 296113/2006 (Β΄1414) κοινή υπουργική απόφαση «Μέτρα για τον έλεγχο της παραγωγής, αξιοποίησης, μεταποίησης, τυποποίησης, διακίνησης και εμπορίας για το γάλα και τα γαλακτοκομικά προϊόντα»
 
         
         
 
ΚΥΑ 296113 (ΦΕΚ 1414 25-9-2006)
Κοινή υπουργική απόφαση «Μέτρα για τον έλεγχο της παραγωγής, αξιοποίησης, μεταποίησης, τυποποίησης, διακίνησης και εμπορίας για το γάλα και τα γαλακτοκομικά προϊόντα»
 
         

 
Newsletter-Εγγραφή