Κεντρική Υπηρεσία
Διοικητικοί-Οικονομικοί (ΠΕ)

Τεχνολόγοι Τροφίμων (ΤΕ)  

Τεχνολόγοι Γεωπονίας (ΤΕ)

Διοικητικοί-Λογιστικοί (ΔΕ)

Γραμματείς (ΔΕ)

Χειριστές  Η/Υ (ΔΕ)

 
Newsletter-Εγγραφή