Απονομή του Ελληνικού Σήματος στο γάλα και στα Γαλακτοκομικά Προϊόντα (NEO)


 "Ο ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, σε εφαρμογή του Ν. 4072/2012 (ΦΕΚ/Α'/2012) έχει οριστεί με την υπ' αριθμ. Κ4-7838/φεκ β'/1432/04.06.14 ΚΥΑ ως φορέας απονομής του Ελληνικού Σήματος στο γάλα και στα Γαλακτοκομικά Προϊόντα.


Σήμερα ο ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ έχει εκπονήσει τη "ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΓΑΛΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ" και είναι έτοιμος να δεχθεί, από κάθε επιχείρηση η οποία διαθέτει στην αγορά, με την επωνυμία της, τα εν λόγω προϊόντα και επιθυμεί να κάνει χρήση του Ελληνικού Σήματος,

"ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΝΟΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΓΑΛΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ"

 
Newsletter-Εγγραφή