Νομοθεσία

Αριθμός
Περιγραφή
Κείμενο
         
 
ΚΥΑ 838/51008 (ΦΕΚ 964 Β' 21/03/2019)
Μέτρα Ελέγχου της αγοράς του γάλακτος
 
         
         
 
ΦΕΚ 2711-15/12/2015,ΚΥΑ 2038/133890
Διαδικασία είσπραξης υπέρ ΕΛΓΟ−ΔΗΜΗΤΡΑ της ειδικής εισφοράς 0,75% κατά μέγιστο επί της ανά κιλό τιμής του Εισκομιζόμενου γάλακτος
 
         
         
 
ΦΕΚ 2257-20/10/15, ΥΑ1678111284
Λεπτομέρειες εφαρμογής της υπ’ αριθμ. 175180/2011 κοινής υπουργικής απόφασης και ρυθμίσεις σχετικά με τη διαδικτυακή σύνδεση επιχειρήσεων του γαλακτοκομικού τομέα στο πληροφοριακό σύστημα ΑΡΤΕΜΙΣ.
 
         
         
 
ΥΑ 614/52350 (ΦΕΚ 833,14/5/2015)
Καθορισμός λεπτομερειών χορήγησης της συνδεδεμένης ενίσχυσης στον τομέα πρόβειου και αιγείου κρέατος
 
         
         
 
ΥΑ7/3325,ΦΕΚ103Β,20-1-2015
Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 242466/ 10−2−2010 υπουργικής απόφασης για την παραγωγή παραδοσιακών τυριών στα μικρά νησιά του Αιγαίου Πελάγους
 
         
         
 
ΥΑ242466-ΦΕΚ138Β
Λεπτομέρειες Εφαρμογής της υπ' αριθμ. 328609/28-9-2009 ΚΥΑ που αφορά την ενίσχυση γαλακτοπαραγωγής στα μικρά νησιά του Αιγαίου Πελάγους
 
         
         
 
ΚΥΑ1723/117200/2014 (ΦΕΚ 2568 Β)
Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 328609/28-9-2009 ΚΥΑ που αφορά την ενίσχυση γαλακτοπαραγωγής στα μικρά νησιά του Αιγαίου Πελάγους
 
         
         
 
Ν. 4186 Αρθρο 54
Καταβολή ειδικής εισφοράς στο γάλα (Αντικατάσταση άρθρου 13 του ν.3698/2008
 
         
         
 
ΚΥΑ 296104
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ.320679/9.11.2005 απόφασης για την εφαρμογή του άρθρου 69 του Καν(ΕΚ) 1782/2003 υπέρ των γεωργών που εκτρέφουν προβατίνες και αίγες
 
         
         
 
ΥΑ 267019/2010
Τροποποίηση της αριθμ. 319354/18−10−2006 YA για τον Καθορισμό ορίου Ολικής Μικροβιακής Χλωρίδας (ΟΜΧ) και για την κλιμάκωση ύψους ενίσχυσης για το έτος 2009
 
         
1 2 3  [Next >>]

 
Newsletter-Εγγραφή