Εργαστήρια Ελέγχου Ποιότητας
ΔΡΑΜΑΣ
Τεχνικοί Εργαστηρίου (ΔΕ)

Δειγματολήπτες (ΔΕ)

ΕΒΡΟΥ
Δειγματολήπτες (ΔΕ)

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Τεχνολόγοι Τροφίμων (ΤΕ)

Δειγματολήπτες (ΔΕ)

ΛΑΡΙΣΑΣ
Τεχνολόγοι Γεωπονίας (ΤΕ)

Δειγματολήπτες (ΔΕ)
Λεόπουλος Αθανάσιος

ΛΕΣΒΟΥ
Τεχνικοί Εργαστηρίου (ΔΕ)

Δειγματολήπτες (ΔΕ)

ΠΑΤΡΑΣ
Τεχνολόγος Γεωπονίας (ΤΕ)

Τεχνικοί Εργαστηρίου (ΔΕ)

Δειγματολήπτες (ΔΕ)

ΠΕΛΛΑΣ
Γεωτεχνικοί/Χημικοί (ΠΕ)

Τεχνολόγοι Τροφίμων (ΤΕ)

Τεχνικοί Εργαστηρίου (ΔΕ)
Γεωργιάδου-Τσιφτέ Σοφία

Γραμματείς (ΔΕ)

Δειγματολήπτες (ΔΕ)

ΡΕΘΥΜΝΟΥ
Γεωτεχνικοί/Χημικοί (ΠΕ)

Τεχνολόγοι Γεωπονίας (ΤΕ)

Δειγματολήπτες (ΔΕ)

 
Newsletter-Εγγραφή