Νομοθεσία ΕΛΟΓΑΚ

Αριθμός
Περιγραφή
Κείμενο
         
 
ΚΥΑ 188763-10/10/11
Σύσταση Οργανισμού «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ − ΔΗΜΗΤΡΑ» και συγχώνευση εποπτευόμενων από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφί− μων νομικών προσώπων
 
         
         
 
ΥΑ 277467 (ΦΕΚ 1505 30-06-2010)
Διοικητικό Συμβούλιο ΕΛ.Ο.ΓΑ.Κ.
 
         
         
 
ΥΑ 278056 (ΦΕΚ 163 14-04-2009)
Διοικητικό Συμβούλιο ΕΛ.Ο.ΓΑ.Κ.
 
         
         
 
ΥΑ 282420 (ΦΕΚ 641 07-04-2009)
Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ' αριθμ. 319354/ 18.10.2006 υπουργικής απόφασης
 
         
         
 
ΥΑ 262055 (ΦΕΚ 79 26-02-2009)
Διοικητικό Συμβούλιο ΕΛ.Ο.ΓΑ.Κ
 
         
         
 
ΥΑ 262052 (ΦΕΚ 51 12-02-2009)
Διοικητικό Συμβούλιο ΕΛ.Ο.ΓΑ.Κ.
 
         
         
 
ΥΑ 321966 (ΦΕΚ 461 04-11-2008)
Διοικητικό Συμβούλιο ΕΛ.Ο.ΓΑ.Κ.
 
         
         
 
Ν 3698 (ΦΕΚ 198 Α 02-10-2008)
Σύσταση νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου υπαγόμενο στο δημόσιο τομέα, με την επωνυμία «Ελληνικός Οργανισμός Γάλακτος και Κρέατος» (ΕΛ.Ο.ΓΑ.Κ.)
 
         
         
 
ΥΑ 280583 (ΦΕΚ 1552Β 05-08-2008)
Έγκριση κανονισμού κατάστασης προσωπικού του Ελληνικού Οργανισμού Γάλακτος (ΕΛ.Ο.Γ.) - Ν.Π.Ι.Δ.
 
         
         
 
ΥΑ 342036 (ΦΕΚ 2448Β 31-12-2007)
Κωδικοποίηση και συμπλήρωση των διατάξεων για τη διαδικασία είσπραξης υπέρ ΕΛ.Ο.Γ.
 
         
1 2 3 4  [Next >>]

 
Newsletter-Εγγραφή